پروفایل ستاره اربابی

ستاره اربابی ترجمه و تایپ
14 سال تجربه 0 پروژه کار کرده البرز
8,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
تایپ و آفیسترجمه زبان

ترجمه و تایپ

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید